องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เรียกประชุมสมัยที่4 พ.ศ.2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]139
122 รายงานการดำเนินตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]82
123 ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]141
124 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]146
125 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]131
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562) [ 10 ต.ค. 2562 ]150
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]79
128 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]86
129 ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2562 ]85
130 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 1 ต.ค. 2562 ]82
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]86
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และพนักงาน มาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]143
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]84
134 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 1-7) [ 1 ต.ค. 2562 ]118
135 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง มอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 27 ก.ย. 2562 ]88
136 การมอบอำนาจขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 27 ก.ย. 2562 ]85
137 การมอบอำนาจขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 27 ก.ย. 2562 ]82
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]81
139 นัดประชุมสภา สมัยที่4 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 26 ก.ย. 2562 ]87
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]82
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16