องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 9 ก.ย. 2565 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ปิดสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 [ 9 มิ.ย. 2565 ]38
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ปิดสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19 [ 9 มิ.ย. 2565 ]39
4 อบต.โนนตาเถร ร่วมรณรงค์ต่อต้านไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจที่เป็นธรรม [ 22 เม.ย. 2565 ]62
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก [ 18 เม.ย. 2565 ]61
6 สถิติการให้บริการของ อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก [ 18 เม.ย. 2565 ]58
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]78
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 22 พ.ย. 2564 ]59
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]59
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]75
11 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต/นายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]69
12 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]73
13 ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]41
14 การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]41
15 ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอนายอำเภอโนนแดง พิจารณาอนุมัติ [ 26 ส.ค. 2564 ]43
16 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่2 [ 11 ส.ค. 2564 ]39
17 รายงานผลการรับคำแปรญัติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ [ 11 ส.ค. 2564 ]40
18 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่2 [ 11 ส.ค. 2564 ]40
19 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]48
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14