องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลการรับคำแปรญัติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ [ 11 ส.ค. 2564 ]76
62 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่2 [ 11 ส.ค. 2564 ]68
63 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]84
64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]69
65 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ก.ค. 2564 ]75
66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]63
67 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฒษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาณารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 6 ก.ค. 2564 ]59
68 นัดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]118
69 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [ 14 พ.ค. 2564 ]6
70 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ครึ่งปีแรก [ 1 พ.ค. 2564 ]86
71 สถิติการให้บริการของ อบต.โนนตาเถร ครึ่งปีแรก [ 1 พ.ค. 2564 ]87
72 คู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 30 เม.ย. 2564 ]145
73 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]64
74 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]67
75 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]59
76 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 5 เม.ย. 2564 ]66
77 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]86
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 2 เม.ย. 2564 ]60
79 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2564 ]87
80 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]59
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16