องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]4
22 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]43
23 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการศึกษา ของ ศพด. 2565 ภาคเรียนที่ 1 [ 2 พ.ย. 2565 ]5
24 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]4
25 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 21 ต.ค. 2565 ]14
26 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรตำบลโนนตาเถร [ 21 ต.ค. 2565 ]7
27 ขอประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]7
28 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]10
29 ลานกีฬาและสนามกีฬาเพื่อประชาชนในเขต อบต.โนนตาเถร [ 3 ต.ค. 2565 ]21
30 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 30 ก.ย. 2565 ]8
31 กิจกรรมปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]6
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 9 ก.ย. 2565 ]74
33 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสของ อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ (2566 - 2570) [ 9 ก.ย. 2565 ]26
34 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพภายในตำบลโนนตาเถร [ 15 ส.ค. 2565 ]6
35 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 31 ก.ค. 2565 ]4
36 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]5
37 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภัยจากยาเสพติด [ 20 ก.ค. 2565 ]6
38 คู่มือประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดพลังงาน [ 19 ก.ค. 2565 ]8
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ปิดสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 [ 9 มิ.ย. 2565 ]75
40 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ปิดสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19 [ 9 มิ.ย. 2565 ]74
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16