องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 31 ส.ค. 2558 ]86
262 จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) [ 31 ส.ค. 2558 ]82
263 จดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกรายการ) [ 31 ส.ค. 2558 ]83
264 ขออนุญาตก่อสร้าง [ 31 ส.ค. 2558 ]78
265 ขออนุญาตดัดแปลง [ 31 ส.ค. 2558 ]80
266 ขออนุญาตรื้อถอน [ 31 ส.ค. 2558 ]82
267 เก็บสิ่งปฏิกูล [ 31 ส.ค. 2558 ]82
268 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ส.ค. 2558 ]81
269 การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน [ 31 ส.ค. 2558 ]81
270 การออกใบแทนใบอนุญาต [ 31 ส.ค. 2558 ]85
271 การออกใบอนุญาตกิจการน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 31 ส.ค. 2558 ]80
272 การออกใบอนุญาตกิจการน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 31 ส.ค. 2558 ]79
273 การต่ออายุใบอนุญาตสถานีน้ำมัน [ 31 ส.ค. 2558 ]86
274 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 31 ส.ค. 2558 ]82
275 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 31 ส.ค. 2558 ]83
276 รับนักเรียนเข้าเรียนก่อน [ 31 ส.ค. 2558 ]82
277 ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 22 ก.ค. 2558 ]83
278 แผนยุทธศาสตร์แบบ ยท.02 (พ.ศ.2559-2563) [ 26 พ.ค. 2558 ]83
279 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2559-2563) [ 26 พ.ค. 2558 ]87
280 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ประจำปี 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]83
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16