องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]89
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาศที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑) [ 30 ต.ค. 2561 ]89
203 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรถเกี่ยวข้าวประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]205
204 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรถเกี่ยวข้าวประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]122
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]92
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]95
207 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 [ 12 ต.ค. 2561 ]89
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) [ 11 ต.ค. 2561 ]91
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561) [ 11 ต.ค. 2561 ]143
210 ประชาสัมพันธ์สรุปการใช้จ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]95
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]95
212 ประชาสัมพันธ์สรุปการใช้จ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]97
213 ประชาสัมพันธ์สรุปการใช้จ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]82
214 ประกาศองค์การบลริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]99
215 ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2561 ]92
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]98
217 รายงานสถิติผู้มารับบริการและรายงานสรุปผลผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีพ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]93
218 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงยประมาณ 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 1 ต.ค. 2561 ]104
219 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักปลัด งานสวัสดิการ [ 1 ต.ค. 2561 ]101
220 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองช่าง [ 1 ต.ค. 2561 ]101
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17