องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]84
182 ประชาสัมพันธ์สรุปการใช้จ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]83
183 ประชาสัมพันธ์สรุปการใช้จ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]72
184 ประกาศองค์การบลริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]86
185 ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2561 ]80
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]87
187 รายงานสถิติผู้มารับบริการและรายงานสรุปผลผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีพ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]81
188 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงยประมาณ 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 1 ต.ค. 2561 ]92
189 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักปลัด งานสวัสดิการ [ 1 ต.ค. 2561 ]88
190 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองช่าง [ 1 ต.ค. 2561 ]87
191 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการและพนักงาน มาตราการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]82
192 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]153
193 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]81
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]124
195 สถิติการเข้าใช้งานบริการอินเตอร์เน็ต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2561 ]144
196 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักปลัด งานสวัสดิการ [ 1 ต.ค. 2561 ]84
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 28 ก.ย. 2561 ]85
198 รายงานสถิติผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]87
199 สถิตผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สำนักปลัด [ 20 ก.ย. 2561 ]79
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลกระประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนตำบลโนนตาเถร LPA ประจำปี 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]86
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16