องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2564 ]70
42 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2564 ]72
43 ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ม.ค. 2564 ]73
44 ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 12 ม.ค. 2564 ]77
45 ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร “พอเพียง สุจริต โปร่งใส” [ 12 ม.ค. 2564 ]83
46 ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2564 ]73
47 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]88
48 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2564 ]72
49 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 30 ธ.ค. 2563 ]90
50 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 ธ.ค. 2563 ]88
51 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]150
52 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ [ 9 ต.ค. 2563 ]90
53 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 9 ต.ค. 2563 ]70
54 ประกาศเรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 9 ต.ค. 2563 ]67
55 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 ก.ย. 2563 ]87
56 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]96
57 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]91
58 ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]91
59 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัที่1 ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]95
60 ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]150
 
|1|2หน้า 3|4