องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]51
22 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]53
23 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]49
24 ประกาศเรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2564 ]51
25 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2564 ]51
26 ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ม.ค. 2564 ]53
27 ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 12 ม.ค. 2564 ]55
28 ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร “พอเพียง สุจริต โปร่งใส” [ 12 ม.ค. 2564 ]57
29 ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2564 ]53
30 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]69
31 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2564 ]50
32 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 30 ธ.ค. 2563 ]72
33 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 ธ.ค. 2563 ]68
34 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]104
35 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ [ 9 ต.ค. 2563 ]50
36 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 9 ต.ค. 2563 ]51
37 ประกาศเรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 9 ต.ค. 2563 ]50
38 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 ก.ย. 2563 ]69
39 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]73
40 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]70
 
|1หน้า 2|3