องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 22 พ.ย. 2564 ]106
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]106
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]161
84 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต/นายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]128
85 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]156
86 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]34
87 ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]108
88 การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]86
89 ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอนายอำเภอโนนแดง พิจารณาอนุมัติ [ 26 ส.ค. 2564 ]93
90 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่2 [ 11 ส.ค. 2564 ]87
91 รายงานผลการรับคำแปรญัติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ [ 11 ส.ค. 2564 ]86
92 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่2 [ 11 ส.ค. 2564 ]77
93 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]94
94 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]80
95 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ก.ค. 2564 ]86
96 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]74
97 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฒษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาณารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 6 ก.ค. 2564 ]70
98 นัดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]129
99 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [ 14 พ.ค. 2564 ]18
100 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ครึ่งปีแรก [ 1 พ.ค. 2564 ]97
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17