องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.ทางหลวง [ 7 มี.ค. 2565 ]108
2 พรบ.ควบคุมอาคาร [ 3 มี.ค. 2565 ]104
3 พรบ.รักษาความสะอาด [ 1 มี.ค. 2565 ]98
4 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 1 เม.ย. 2564 ]131
5 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2564 ]117
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 เม.ย. 2564 ]122
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]168
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 เม.ย. 2564 ]116
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 เม.ย. 2564 ]117
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 เม.ย. 2564 ]119
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]117
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม [ 9 ต.ค. 2563 ]117
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 ต.ค. 2563 ]116
14 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]109
15 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการคัดเลือกฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]116
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ [ 10 ก.ย. 2562 ]116
17 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 [ 10 ก.ย. 2562 ]117
18 ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 2548 [ 10 ก.ย. 2562 ]163
19 ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 2-2559 [ 10 ก.ย. 2562 ]116
20 ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 3-2561 [ 10 ก.ย. 2562 ]117
 
หน้า 1|2