องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.ทางหลวง [ 7 มี.ค. 2565 ]105
2 พรบ.ควบคุมอาคาร [ 3 มี.ค. 2565 ]98
3 พรบ.รักษาความสะอาด [ 1 มี.ค. 2565 ]92
4 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 1 เม.ย. 2564 ]122
5 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2564 ]113
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 เม.ย. 2564 ]116
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]164
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 เม.ย. 2564 ]111
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 เม.ย. 2564 ]111
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 เม.ย. 2564 ]115
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]112
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม [ 9 ต.ค. 2563 ]112
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 ต.ค. 2563 ]111
14 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]107
15 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการคัดเลือกฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]112
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ [ 10 ก.ย. 2562 ]111
17 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 [ 10 ก.ย. 2562 ]109
18 ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 2548 [ 10 ก.ย. 2562 ]158
19 ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 2-2559 [ 10 ก.ย. 2562 ]110
20 ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 3-2561 [ 10 ก.ย. 2562 ]113
 
หน้า 1|2