องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 2 พ.ค. 2565 ]67
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 2 พ.ค. 2565 ]65
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]81
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]77
5 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตำบลโนนตาเถร [ 18 ก.พ. 2565 ]72
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]70
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]112
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]62
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาฯ ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]59
10 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]61
11 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]84
12 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]80
13 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2564 ]84
14 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2548 [ 30 เม.ย. 2564 ]123
15 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]82
16 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]130
17 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]77
18 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]79
19 เลขที่ตำแหน่ง [ 10 ก.ย. 2563 ]122
20 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]88
 
หน้า 1|2|3