องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่ทเติม (ฉบับที่ 2) [ 14 ก.พ. 2566 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 14 ก.พ. 2566 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข (ฉบับที่ 1) [ 25 ม.ค. 2566 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 19 พ.ค. 2565 ]6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]77
6 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 มิ.ย. 2564 ]16
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]82
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]82
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]83
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]77
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]83
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]90
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7) [ 29 พ.ค. 2562 ]141
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ 2561 (รอบเดีอนตุลาคม 2562) [ 11 ต.ค. 2561 ]138
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2560 ]80
16 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 28 ต.ค. 2559 ]85
17 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2559 ]89
18 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 28 ต.ค. 2559 ]136
19 ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 28 ต.ค. 2559 ]79
20 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา [ 28 ต.ค. 2559 ]82
 
หน้า 1|2