องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่ทเติม (ฉบับที่ 2) [ 14 ก.พ. 2566 ]20
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 14 ก.พ. 2566 ]15
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข (ฉบับที่ 1) [ 25 ม.ค. 2566 ]14
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 19 พ.ค. 2565 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]84
6 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]13
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]18
8 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 มิ.ย. 2564 ]30
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]11
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]91
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]84
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]94
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 17 ก.ค. 2562 ]16
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7) [ 29 พ.ค. 2562 ]151
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ 2561 (รอบเดีอนตุลาคม 2562) [ 11 ต.ค. 2561 ]147
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2560 ]87
17 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 28 ต.ค. 2559 ]96
18 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2559 ]97
19 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 28 ต.ค. 2559 ]146
20 ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 28 ต.ค. 2559 ]87
 
หน้า 1|2