องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 5 ต.ค. 2561 ]171
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 5 ต.ค. 2561 ]117
23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 5 ต.ค. 2561 ]116
24 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ต.ค. 2561 ]113
25 คู่มือบริการสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 5 ต.ค. 2561 ]96
26 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 5 ต.ค. 2561 ]93
27 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีสถานีบริการน้ำมัน [ 5 ต.ค. 2561 ]93
28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 5 ต.ค. 2561 ]94
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 5 ต.ค. 2561 ]94
30 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. [ 5 ต.ค. 2561 ]93
31 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 5 ต.ค. 2561 ]97
32 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 5 ก.ย. 2561 ]91
33 พ.ร.บ.รับนักเรียนเข้าเรียนก่อน [ 31 ส.ค. 2558 ]158
34 พ.ร.บ.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ส.ค. 2558 ]91
35 การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน [ 31 ส.ค. 2558 ]91
36 การออกใบอนุญาตกิจการน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 31 ส.ค. 2558 ]96
37 การออกใบอนุญาตกิจการน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 31 ส.ค. 2558 ]96
38 การออกใบแทนใบอนุญาต [ 31 ส.ค. 2558 ]91
39 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 31 ส.ค. 2558 ]93
40 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 31 ส.ค. 2558 ]91
 
|1หน้า 2|3