องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนงานขึ้นทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการ [ 3 ม.ค. 2567 ]1
2 คู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด สำหรับประชาชน [ 30 เม.ย. 2564 ]109
3 คู่มือและขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับประชาชน [ 30 เม.ย. 2564 ]111
4 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]188
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2561 ]112
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2561 ]111
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2561 ]112
8 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 5 ต.ค. 2561 ]110
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 5 ต.ค. 2561 ]111
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]162
11 การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2561 ]111
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร มาตรา 22 [ 5 ต.ค. 2561 ]111
13 การแจ้งถมดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]107
14 การแจ้งขุดดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]162
15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 5 ต.ค. 2561 ]114
16 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 5 ต.ค. 2561 ]163
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตร 21 [ 5 ต.ค. 2561 ]106
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 5 ต.ค. 2561 ]163
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 5 ต.ค. 2561 ]113
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 5 ต.ค. 2561 ]110
 
หน้า 1|2|3