องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด สำหรับประชาชน [ 30 เม.ย. 2564 ]82
2 คู่มือและขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับประชาชน [ 30 เม.ย. 2564 ]86
3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]111
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2561 ]86
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2561 ]86
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2561 ]85
7 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 5 ต.ค. 2561 ]84
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 5 ต.ค. 2561 ]85
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]137
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2561 ]85
11 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร มาตรา 22 [ 5 ต.ค. 2561 ]84
12 การแจ้งถมดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]84
13 การแจ้งขุดดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]135
14 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 5 ต.ค. 2561 ]88
15 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 5 ต.ค. 2561 ]133
16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตร 21 [ 5 ต.ค. 2561 ]82
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 5 ต.ค. 2561 ]133
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 5 ต.ค. 2561 ]85
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 5 ต.ค. 2561 ]84
20 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ต.ค. 2561 ]84
 
หน้า 1|2|3