องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
การบริการขั้นพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค

1. การโทรคมนาคม    ตู้โทรศัพท์       จำนวน  19  ตู้

2. การไฟฟ้า    เขตตำบลโนนตาเถรเป็นชุมชนบท  ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก  คือ  มีเครื่องใช้ไฟฟ้า  ต่าง  ๆ  เกือบครบทุกครัวเรือน

เส้นทางคมนาคม

            การคมนาคมของตำบลโนนตาเถร   มีถนนสายหลัก  คือ  ทางหลวงหมายเลข   2   ถนน  มิตรภาพ ตอนนครราชสีมา  -  หนองคาย   ตัดผ่าน   มีการจราจรหนาแน่น