องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม
เขตปกครอง    รวม   12      หมู่บ้าน   คือ
หมู่ที่
บ้าน
ผู้ปกครอง
ตำแหน่ง
 
1.
โนนตาเถร นายทูน โมรานอก
ผู้ใหญ่บ้าน
 
2.
โคกหนองแวง นายสำราญ ชัยชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน
 
3.
โกรก นายภาคภูมิ ชัยชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน
 
4.
โนนไพรวัลย์ นายปริญญา ชิณวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน
 
5.
ท่าวัด นายสุดใจ การนอก
ผู้ใหญ่บ้าน
 
6.
หนองม่วง นายชัย ขำตาเถร
ผู้ใหญ่บ้าน
 
7.
หนองไผ่ นายกนก อุตรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน
 
8.
โสกแซง นายสนิท ทองดีนอก
ผู้ใหญ่บ้าน
 
9.
ตลาดโนนตาเถร นางเฉลิม คงสนิทพะเนา
ผู้ใหญ่บ้าน
 
10.
โนนน้อย นายประจวบ ทองดีนอก
ผู้ใหญ่บ้าน
 
11.
โคกใหญ่พัฒนา นายอริญชัย พลอยบ้านแพรว
กำนันประจำตำบล
 
12.
โนนสุวรรณพัฒนา นายตะวัน เหลาเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน
 
เนื้อที่   ตำบลโนนตาเถรมีพื้นที่ตำบลประมาณ   17,982  ไร่  หรือประมาณ   28.77  ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรทั้งหมด เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก    โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน   ดังนี้
หมู่ที่
บ้าน
เนื้อที่
อันดับ
 
1.
โนนตาเถร
694
10
 
2.
โคกหนองแวง
1,513
6
 
3.
โกรก
2,728
2
 
4.
โนนไพรวัลย์
608
12
 
5.
ท่าวัด
1,838
5
 
6.
หนองม่วง
2,800
1
 
7.
หนองไผ่
2,149
3
 
8.
โสกแซง
1,095
8
 
9.
ตลาดโนนตาเถร
892
9
 
10.
โนนน้อย
634
11
 
11.
โคกใหญ่พัฒนา
1,925
4
 
12.
โนนสุวรรณพัฒนา
1,108
7
 
การใช้ที่ดินในเขต   อบต. โนนตาเถร       ส่วนมาก     ใช้ในการทำการเกษตร
ประชากร   จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร   จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอโนนแดง  ของตำบลโนนตาเถร  จำนวนทั้งสิ้น  3,899  คน  จำแนกเป็นชาย  1,892   คน     หญิง  2,007  คนและมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  949  ครัวเรือน  ซึ่งจะดูได้จากตาราง  (ข้อมูล  ณ   วันที่  31  มีนาคม  2554)
หมู่ที่
บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
1.
โนนตาเถร
151
180
331
80
2.
โคกหนองแวง
158
167
325
76
3.
โกรก
248
259
507
115
4.
โนนไพรวัลย์
42
42
84
26
5.
ท่าวัด
156
167
323
63
6.
หนองม่วง
268
289
575
130
7.
หนองไผ่
215
221
436
97
8.
โสกแซง
75
81
156
47
9.
ตลาดโนนตาเถร
159
189
348
145
10.
โนนน้อย
109
81
190
41
11.
โคกใหญ่พัฒนา
215
230
445
88
12.
โนนสุวรรณพัฒนา
78
101
179
41
รวม
1,892
2,007
3,889
949
     
  การศึกษา   ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน  3  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง (ขยายโอกาส)  และ โรงเรียนบ้านหนองม่วง  เรียน  ดังนี้
   

 

    โรงเรียนบ้านโนนตาเถร
   
 
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
 
 
อ.1
10
11
21
 
 
อ.2
4
3
7
 
 
ป.1
3
2
5
 
 
ป.2
3
7
10
 
 
ป.3
4
2
6
 
 
ป.4
3
3
6
 
 
ป.5
6
5
11
 
 
ป.6
7
6
16
 
 
รวม
40
39
79
 

บุคลากรครู  /  อาจารย์  ชาย 1  คน  หญิง  4  คน  รวมเป็น  5  คน    โดยมี  นายอาทิตย์  จิตตวีระเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


     
    โรงเรียนบ้านโคกหนองม่วง
   
 
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
 
 
อ.1
3
3
6
 
 
อ.2
3
1
4
 
 
ป.1
3
1
4
 
 
ป.2
2
1
3
 
 
ป.3
1
3
4
 
 
ป.4
3
4
7
 
 
ป.5
3
5
8
 
 
ป.6
4
4
8
 
 
รวม
22
22
44
 

บุคลากรครู  /  อาจารย์  ชาย 1  คน  หญิง  2  คน  รวมเป็น  3  คน  โดยมี   นางสาวปฐมา  เทพามาตย์
 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


     
    โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง
   
 
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
 
 
อ.1
6
15
21
 
 
อ.2
12
9
21
 
 
ป.1
11
13
24
 
 
ป.2
9
15
24
 
 
ป.3
12
7
19
 
 
ป.4
11
12
23
 
 
ป.5
13
7
20
 
 
ป.6
5
14
19
 
 
ม.1
14
11
25
 
 
ม.2
28
24
52
 
 
ม.3
24
21
45
 
 
ม.4
12
10
22
 
 
รวม
157
158
315
 

บุคลากรครู  /  อาจารย์  ชาย 7  คน  หญิง  10  คน  รวมเป็น  17  คน โดยมี  นายโสรัตน์   ศรีนอก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  


     
     
  การศาสนา    ประชาชนในตำบลโนนตาเถร  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนาสถาน  7  แห่ง  คือ
   
 
ลำดับที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
 
 
1.
วัดบ้านโนนตาเถร
หมู่  1
 
 
2.
วัดบ้านโคกหนองแวง
หมู่ 2 
 
 
3.
วัดบ้านโกรก
หมู่ 3 
 
 
4.
ที่พักสงฆ์บ้านโนนไพวัลย์
หมู่ 4 
 
 
5.
วัดบ้านหนองม่วง
หมู่ 6 
 
 
6.
วัดบ้านหนองไผ่
หมู่ 7 
 
 
7.
สำนักสงฆ์บ้านโสกแซง
หมู่ 8 
 
     
     
  การสาธารณสุข   ต ำบลโนนตาเถรมีสถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง  คือ  สถานีอนามัยโนนตาเถร  ตั้งอยู่ที่บ้านตลาดโนนตาเถรี้