องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
 
   นางสาวจันทิมา  เสริมนอก
 
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน