องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจิราภา  แก้วทาสี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปวีณา  จุฑาศรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางชณิดาภา  บุญภักดี
นางภัทรนิษฐ์  คำดี นางสาวสมฤดี  การบรรจง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา  บงนอก

ผู้ดูแลเด็ก