องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจิราภา  แก้วทาสี
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปวีณา  จุฑาศรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางจิดาภา ยิ้มสมุด -ว่าง- นางภัทรนิษฐ์  คำดี -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก