องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
  นางจิราภา  แก้วทาสี  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
   
 
   -ว่าง-  
  นายช่างโยธา
 
   
 
  นายชูเกียรติ  ทองดีนอก  
  พนักงานจดมาตราน้ำ