องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 
 นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย  นางสาวเจนจิรา  มหาราช
 นายปรีชา  ทองดีนอก นางสาวศิริมล ศรีเพ็ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ
   
 

 
 นางสาวอุบล   ทับศรี
 นางแคทราย   พลอยบ้านฟ้ว  นางสาวเกศินี  กรวยสวัสดิ์ นางนิยม  ไปแดน
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 คนงานทั่วไป