องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
 
  รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง  
 
   
 นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย  นางสาวเจนจิรา  มหาราช
 นายปรีชา  ทองดีนอก นางสาวศิริมล ศรีเพ็ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ
 


 
 นางสาวอุบล   ทับศรี
นางสาวทิพยาภรณ์  ทองดีนอก  นางสาวเกศินี  กรวยสวัสดิ์ นางนิยม  ไปแดน
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 คนงานทั่วไป