องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางจิราภา  แก้วทาสี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพจนีย์  ถนัดค้า
นายวิเศษ  ข้อสว่าง
นางสาวกันชยา  เทพจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป
  
 
 
นางสาวนารีรัตน์  บุตรใหญ่   นางสาวสุขุมาล  ผิวละออง
นักพัฒนาชุมชน   นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวพรทิพย์  โลห์นารายณ์ นางสาวสุชาดา  เหลี่ยมทองหลาง นายมลตรี  ลุยกระโทก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารโรง
นายกิตตพงษ์  โมรานอก นายสุธี  บุญเกิด นางสำราญ  ชิดดีนอก
ยาม พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป