องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางจิราภา  แก้วทาสี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพจนีย์  ถนัดค้า
นายวิเศษ  ข้อสว่าง
นางสาวกันชยา  เทพจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
 
นางสาวทัศนีย์  ทองสายออ   -ว่าง-
นักพัฒนาขุมชนปฏิบัติการ   นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวพรทิพย์  โลห์นารายณ์ นางสาวสุชาดา  เหลี่ยมทองหลาง นายมลตรี  ลุยกระโทก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารโรง
นายกิตตพงษ์  โมรานอก นายสุธี  บุญเกิด นางสำราญ  ชิดดีนอก
ยาม พนักงานขับรถยนต์ คนงาน