องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าเอกพงศภัค  พูนผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจิราภา  แก้วทาสี
นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย

นางจิราภา  แก้วทาสี

นางจิราภา  แก้วทาสี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการผู้อำนวยการ
กองการศึกษา
โทร. 063-7656367
โทร. 095-6186516
โทร. 063-7656367 โทร. 063-7656367