องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกพงศภัค  พูนผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-7605069
จ่าเอกพงศภัค  พูนผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-7605069
นางจิราภา  แก้วทาสี
นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย

นายบุญชอบ  จรจังหรีด

นางสาวปวีณา  จุฑาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 063-7656367
โทร.095-6186516
โทร. 082-1454116
 โทร. 081-0568995