องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
จ่าเอกพงศภัค  พูนผล
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-7605069
จ่าเอกพงศภัค  พูนผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-7605069
นางจิราภา  แก้วทาสี
นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย

นางจิราภา  แก้วทาสี

นางจิราภา  แก้วทาสี
หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 063-7656367
โทร. 095-6186516
โทร. 063-7656367 โทร. 063-7656367