องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต. 
นายเลี่ยม  โมรานอก
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายถวัลย์  วิชาเกวียน
นายวรรณชัย  กำหอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางทรัพย์  ล้อมกลาง นางสาวสายสุนีย์  แก้วทุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2


นายสม  สียางนอก
นายจิระศักดิ์  ปัดทุมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4


นายเอกชัย  พลโดด
นายชัชชัย  พรมกัณฑ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8


นายสมหมาย  บุญภักกดี
นายสุพจน์  การบรรจง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10

 
นางวรินธร  ชิณวงศ์
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12