องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดกิจกรรมโครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบลริหารส่วนตำบลโนนตาเถร นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

2024-04-12
2024-04-08
2024-04-08
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-18
2024-02-13
2024-02-06