องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 2566


กิจกรรม "โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร" ประจำปี 2566 
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ พิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ผ
นำโดยท่าน ธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กในศูนย์ ได้มีโอกาศไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้พบประสบการณ์การจริงจากสิ่งรอบข้าง เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร


 

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07