องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


ประชาคมแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ทำการประชาคมแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ครั้งที่ 1/2566  ณ ศูนย์ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนตาเถร  ในมติที่ประชุมมีความเห็นชอบในการประชาคมแผนดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน  ดังนี้

1. เพื่อมีแผนงานใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

2. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้อง

2023-03-17
2023-03-01
2023-02-17
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-28
2023-01-18
2023-01-16
2022-12-29
2022-12-26