องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


ประชาคมแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ทำการประชาคมแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ครั้งที่ 1/2566  ณ ศูนย์ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนตาเถร  ในมติที่ประชุมมีความเห็นชอบในการประชาคมแผนดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน  ดังนี้

1. เพื่อมีแผนงานใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

2. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้อง

2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27
2024-04-18
2024-04-12
2024-04-08