องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


ประชาคมแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ทำการประชาคมแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ครั้งที่ 1/2566  ณ ศูนย์ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนตาเถร  ในมติที่ประชุมมีความเห็นชอบในการประชาคมแผนดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน  ดังนี้

1. เพื่อมีแผนงานใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

2. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้อง

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07