องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร


โครงการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
องค์การศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์บ้านโคกหนองแวง

ได้มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

2024-04-18
2024-04-12
2024-04-08
2024-04-08
2024-03-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-18