องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


กิจกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หูดับ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หูดับ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง นำโดยท่าน ธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ได้จัดการเนียนการสอนให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หูดับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  และเน้นการปัองกันตนเอง จากโรคไข้หูดับ "กินหมูสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงหูดับ"

2023-03-17
2023-03-01
2023-02-17
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-28
2023-01-18
2023-01-16
2022-12-29
2022-12-26