องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


กิจกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หูดับ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หูดับ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง นำโดยท่าน ธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ได้จัดการเนียนการสอนให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หูดับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  และเน้นการปัองกันตนเอง จากโรคไข้หูดับ "กินหมูสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงหูดับ"

2023-11-29
2023-11-06
2023-11-02
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-20