องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566


วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  (1.)  จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน หมู่ 11  บ้านโคกใหญ่พัฒนา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 โดยมี  (2.) คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน หมู่ที่ 11 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลโนนตาเถร จำนวน 48 คน โดยประชาชนที่เข้าร่วม  ประชุมประชาคม  (3.) ร้อยละ 90 มีความเห็นชอบเสนอโครงการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร   (4.)ดำเนินการนำโครงการดังกล่าวเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566 ต่อไป และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (1) (2) ตามที่ประชุมเสนอมา

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-12
2024-01-11
2024-01-02
2023-11-29
2023-11-24
2023-11-06