องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  (1.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566  (2.) มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 คน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 3 คน (3.) ร้อยละ 100 มีมติเห็นชอบจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 ทั้งนี้  (4.)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-12
2024-01-11
2024-01-02
2023-11-29
2023-11-24
2023-11-06