องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2566


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  (1.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2566 โดยมี (2.) คณะกรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 16 คน  ดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสมา ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตตำบลโนนตาเถร ผู้แทนภาคราชการ (ครูชำนาญการพิเศษ) และผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  (3.) ร้อยละ 100 มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2566 ทั้งนี้ (4.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ต่อไป

2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27
2024-04-18
2024-04-12
2024-04-08