องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดขึ้นเมื่อ วันเที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

จัดโดย  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
นำโดย นายธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
กำนัน และผู้นำท้องที่ ร่วมกันจัดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงเป็นแกนนำในการป้องกันปัญหายาเสพติด

 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะพัฒนาการทางการกีฬา

 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น

ในปีนี้ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา  2 ประเภท ดังนี้

1. กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล  วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง

2. กีฬาพื้นบ้าน
 

2024-04-12
2024-04-08
2024-04-08
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-18
2024-02-13
2024-02-06