องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566  (วันเด็กแห่งชาติ)


โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ  2566  (วันเด็กแห่งชาติ)
จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ หอประชุมผู้ใหญ่น้อยเทพจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

จัดโดย  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
นำโดย ท่านนายธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ได้ตระหนักถึงวินัยและหน้าที่ของตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติต่อไป

2023-11-29
2023-11-06
2023-11-02
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-20