องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


กิจกรรม "โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2565 
จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดบ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง               
จังหวัดนครราชสีมา


จัดโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ร่วมกับวัดบ้านโคกหนองแวง โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง และผู้นำท้องที่
นำโดยท่าน พระครูโอภาสวิริยานุวัตร (เจ้าคณะอำเภอโนนแดง/เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกหนองแวง)  นายธนกร ทองดีนอก(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร)  และนายอนุชิต แก้วคูนอก (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง)

ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคง และเพื่อบูชาพระแม่คงคา ระลึกถึงคุณแม่น้ำที่เราได้อาศัยในการดำรงชีวิต เช่น อุปโภค บริโภค และการทำเกษตรกรรม เป็นต้น

การจัดงานในวันนี้ เป็นโอกาสอันดี ที่ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น จะได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีดังกล่าวนี้และเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน

 

2023-11-29
2023-11-06
2023-11-02
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-20