โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา " วันมาฆบูชา 2567"

  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฯ กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

  โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567