ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2567

  ศพด.สังกัดอบต.โนนตาเถร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

  ศพด.บ้านโคกหนองแวง เข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานรายกลุ่มวัย"

  ความหมายและบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)