วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ เพื่อนำมาใช้ล้างทำความสะอาดระบบถังกรองน้ำประปา ระบบประปาผิวดิน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง MITSUBISHI ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001 หมายเลขทะเบียน กม 1160 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2 /2566 จำนวน 23 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง