วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายกลางบ้านไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยดีเจริญ หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางบุญมี สังข์สีลา หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา คณะกรรมการตัดสินกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่และจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 259 คน จำนวน 21 วัน ประจำภาคเรียนที่ 2 /๒๕๖6 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ นานายสมหวัง ด่านทองหลาง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางบุญมี สังข์สีลา หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางบุญมี สังข์สีลา หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง