วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2567
ซื้อชั้นอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อชั้นอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ,รางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายบัณฑิต จันทรเนตร ? บ้านนางเล็ก พลโดด หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 259 คน จำนวน 54 วัน ประจำภาคเรียนที่ 2 /2566 (รวมปิดภาคเรียน) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ เข้าสระหนองข้าว หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง