วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2561
จ้างปรับแต่งถนนเรียบลำห้วยปลาหมัน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (รวมปิดภาคเรียน) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากสามแยกทางลงไปวัดบ้านโนนตาเถร ไปถึงที่นานางบุ่ง ยิ้มสมุด หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนเดิม สายบ้านตลาดโนนตาเถร ไปวัดบ้านโนนตาเถร (ช่วงหน้าบ้านนายธเนศ เหลื่อมทองหลาง ไปถึงที่นานางบุ่ง ยิ้มสมุด) หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ 2 ข้างถนน (สาย 1022) บ้านโนนตาเถร ? บ้านหัวหนอง ช่วงบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าเเละซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวน 166 จุด ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถรเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน 3 แห่ง จำนวน 30 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง