วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาหลัก (ท่อเมนต์) หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 25 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว พร้อมโต๊ะกลมเหล็ก จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กและป้ายพร้อมประดับไฟพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อผ้าสีฟ้า ขาว เพื่อประดับตกแต่งบริเวณรั้วรอบอาคารที่ทำการ อบต.โนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เริ่มจากนานางบุ่ง ยิ้มสมุด ตัดออกซอยบ้านนายเปรม โม้มกลาง ไปถึงถนนสายเข้าวัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง