วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กม 1160 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001 - 51 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารเเบบสันกาว จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์เเละติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างเวทีศาลาเอนกประสงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าตัวอาคารทั้งหมด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดระบบถังประปา จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561 นั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง