วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อปั้มน้ำ ขนาด 3 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อธงชาติไทย เพื่อประดับบริเวณสถานที่ของหน่วยงานราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทำฝายประชารัฐ คนโคราชร่วมใจ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (รวมปิดภาคเรียน) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย หมู่ที่ 3 บ้านโกรก หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง