วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณสี่แยกสวนนางบุญมา จีนเกา ไปนานางวันเพ็ญ การบรรจง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พร้อมระบบส่องสว่างบริเวณซุ้ม เพื่อใช้ในโครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้าน ตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้าน ตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อถุงตาข่าย จำนวน 60 ถุง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
12  มี.ค. 2567
โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนตาเถร,บ้านโกรก,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1,3,6,7 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
11  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำยาเติมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อชั้นอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง