วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 51 รายการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 62 รายการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนาการร่างกายของเด็ก จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถังเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง การตอบคำถาม การเล่นเกมส์และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการวางระบบท่อเพื่อต่อน้ำประปารดต้นไม้ ป่าช้าหนองม่วง หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เข้าสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างวางท่อระบาย จากบ่อพักถนนมิตรภาพ ถึงบ่อพักเดิมถนนสาย 1022 หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง