วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามกีฬา ทำความสะอาดสนามกีฬา และตกแต่งสถานที่บริเวณการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 6 ถ้วย เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง