วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพรวัลย์ - บ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนองไผ่ - บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างอ่างแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง