วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนเดิมด้วยดิน (ช่วงริมสระหนองทุ่งน้อย ? สามแยกกกสนวน) ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ถึงหมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อผ้าสีขาว - เหลือง จำนวน 4 รายการ สำหรับเตรียมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4 -6 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพรวัลย์ - บ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนองไผ่ - บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2562
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินรอบแนวเขตป่าช้าบ้านหนองม่วง 3 ด้านตามรูปโฉนดที่ดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง