วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางฝั่งซ้ายเข้าตัวหมู่บ้านไปทางวัดหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง จำนวน 312 คน จำนวน 91 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รวมปิดภาคเรียน) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อคลอรีน จำนวน 6 ถัง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อถังพลาสติก ขนาด 110 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนเดิม ช่วงสามแยกวัดบ้านโคกหนองแวง - แยกข้างสระหนองข้าว หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง