วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากลานเอนกประสงค์ฝั่งสระหนองทุ่งน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การพ่นสารเคมี (หมอกควัน) กำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง